Oбразовательные программы

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) mazākumtautību izglītības programmas mācību plāns

Izglītības programmas kods

23011121

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Valodas
Latviešu valoda un literatūra 5 5 5
Mazākumtautību valoda (krievu valoda) 3 3 3
Pirmā svešvaloda (angļu /vācu) 3 3 3
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika 6 5 5
Informātika 1
Bioloģija 2 2 2
Fizika 2 2
Ķīmija 2 2
Ģeogrāfija 2 2 2
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vēsture 1 1* 1*
Pasaules vēsture 1 1 1
Sociālās zinības 1 1 1
Mājturība un tehnoloģijas 1 1 1
Sports 2 2 2
Mākslas
Literatūra 2 2 2
Mūzika 1 1 1
Vizuālā māksla 1 1 1
Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā 32 34 34
Fakultatīvās nodarbības un individuālās/ grupu nodarbības 1 – 2 1 – 2 1 – 2
latviešu valodā bilingvāli mazākumtautības valodā

* Mācību priekšmeta (Latvijas vēsture) apguve sākot ar 2013./2014.m.g. latviešu valoda

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas mācību plāns

Izglītibas programmas kods

31012021

MĀCĪBU PRIEKŠMETI Kopā 10.klase 11.klase 12.klase
Latviešu valoda 6 2 2 2
Mazākumtautību valoda un literatūra (krievu )* 15 5 5 5
Pirmā svešvaloda ** 15 4 5 6
Otrā svešvaloda *** 9 3 3 3
Matemātika* 14 4 4 6
Informātika* 3 2 1
Sports 8 3 2 3
Latvijas un pasaules vēsture 6 2 2 2
Dabaszinības 8 3 3 2
Literatūra 6 2 2 2
Mūzika 2 1 1
Vizuālā māksla 2 1 1
Ekonomika* 5 1 2 2
Kulturoloģija* 3 2 1
IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SLODZE 104 33 36 35
*Mācibu satura apgūšana mazākumtautību (krievu) valodā

**-angļu vai vācu valoda (vai cita)

***-vācu vai franču (vai cita)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglitojošā virziena programmas mācību plāns

Izglītības programmas kods

31011021

MĀCĪBU PRIEKŠMETI Kopā 10.klase 11.klase 12.klase
Latviešu valoda 6 2 2 2
Mazākumtautību valoda un literatūra (krievu )* 12 4 4 4
Pirmā svešvaloda ** 14 4 5 5
Matemātika* 14 4 4 6
Informātika* 3 2 1
Sports 8 3 2 3
Latvijas un pasaules vēsture 6 2 2 2
Fizika * 9 3 3 3
Ķīmija 6 2 2 2
Bioloģija 6 2 2 2
Literatūra 6 2 2 2
Vizuālā māksla 2 1 1
Ekonomika* 4 2 1 1
Otrā svešvaloda *** 9 3 3 3
Kulturoloģija 3 2 1
IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SLODZE 108 36 36 36
* mācību satura apgūšana mazākumtautību (krievu) valodā

**-angļu / vācu (vai cita)

***- vācu /franču (vai cita)