Attālinātā mācību procesa organizācija

Privātās RīgasTehnolingvistiskās ģimnāzijas

attālinātā mācību procesa organizācijas kārtība pedagogiem un izglītojamajiem

Pedagogu pienākumi:

1) apzināties katras nedēļas mācību stundu sarakstu un sagatavot mācību

materiālus ieplānotajām nodarbībām ;

2) nosūtīt izglītojamajiem un klases audzinātājam informāciju par uzdevumiem

un mācību materiālu pieejamību, izmantojot e-klases e-pastu;

3) noteikt uzdevumu izpildes atgriezeniskās saites iesniegšanas termiņu;

4) reģistrēt izglītojamo kavējumus par iepriekšējo mācību nedēļu e-klases

žurnāIā, ja izglītojamais nav iepazinies ar pedagoga iesūtītajiem noradījumiem

e-klases e-pasta un nav izpildījis uzdotos mājasdarbus noteiktajā laikā;

5) nodrošināt konsultāciju norisi attālināti (pēc vajadzības) , informējot par konsultācijas dienu, laiku, saziņas rīkiem izglītojamos un direktores vietnieci mācību darba O.Kiseļovu vai direktores vietnieku IT jomā Ģ.Blekte.

6) klases audzinātājiem reģistrēt attaisnojošos dokumentus e-klases žurnālā

sadaļā zīmju reģistrs.

7) klases audzinātājs informē priekšmeta pedagogus par izglītojamajiem,

kuriem nav tehniska nodrošinājuma attālinātajām mācībām un vienojas par

mācību procesa organizēšanu.

Izglītojamo pienākumi:

1) iepazīties ar mācību stundu sarakstu skolas mājaslapā un e-klases žurnālā sadaļā Dienasgrāmata.

2) obligāti vismaz reizi dienā pārbaudīt e-klases e-pastu, lai iepazītos ar mācību

priekšmetu norādījumiem par mācību procesu (tēma, mērķis, uzdevumi, sasniedzamais rezultāts, materiāli, uzdevumu izpildes termiņš utt. )

3) Pieslēgšana: e-klases lietotajvārds un parole

4) informēt klases audzinātāju un vienoties par mācību materiālu saņemšanas

iespējām, ja izglītojamajam nav tehniskais nodrošinājums (dators vai

viedtālrunis ar interneta pieslēgumu), lai piedalītos mācību procesā attālināti

5) informēt klases audzinātāju, ja izglītojamais attaisnojošo iemeslu dēļ nespēj

piedalīties mācību procesā attālināti un pec 14.04.2020. iesniegt attaisnojošā

dokumenta oriģinālu klases audzinātājai.

Nepilngadīgo likumisko pārstāvju pienākumi:

1) atbalstīt izglītojamos attālināto mācību norises laikā;

2) sekot e-klase informācijai par mācību procesa aktualitātēm;

3) informēt klases audzinātāju un vienoties par mācību materiālu saņemšanas

iespējām, ja izglītojamajam nav tehniskais nodrošinājums (dators vai

viedtālrunis ar interneta pieslēgumu), lai piedalītos mācību procesā attālināti.

4) informēt klases audzinātāju, ja izglītojamais attaisnojošo iemeslu dēļ nespēj

piedalīties mācību procesā attālināti un pec 14.04.2020. iesniegt attaisnojošā

dokumenta oriģinālu klases audzinātājai.

Direktores vietniece mācību jomā Olga Kiseļova